نوع اسلایدر

نوع لیست

مراحل ۵ گانه ثبت نام الکترونیک اظهارنامه مالیاتی
مراحل ۵ گانه ثبت نام الکترونیک اظهارنامه مالیاتی 1399-05-25 مدیریت

چند سالی است که تنظیم اظهارنامه مالیاتی به دستور سازمان امور مالیاتی به شیوه [...]

ضوابط قانونی ثبت شرکت تعاونی مسکن
ضوابط قانونی ثبت شرکت تعاونی مسکن 1398-04-04 مدیریت

شرکت تعاونی ، شرکتی است که برای مدت نامحدود به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکا و [...]

دوازده گام اساسی در تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام
دوازده گام اساسی در تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام 1398-04-04 مدیریت

شرکت سهامی عام ، شرکتی است که قسمتی از سرمایه اولیه آن توسط موسسین تامین می شود و [...]

6 ضرورت در تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص
6 ضرورت در تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص 1398-04-04 مدیریت

نوع دیگری از انواع شرکت های تجاری که در قانون تجارت ایران به رسمیت شناخته شده است [...]