هزینه پلمپ دفاتر برای دفتر ۵۰ برگ ۱۴۷،۳۴۲ به همراه ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.

فهرست
تماس با کارشناسان