هزینه هر برگه سهام ۵۰۰۰ تومان به همراه ۹٪ مالیات برارزش افزوده است.

فهرست
تماس با کارشناسان