برای این کار ابتدا وکیل رسمی دادگستری اقدام به تکمیل فرم‌‌های درخواست مدارک المثنی برای شرکت می‌‌نماید و سپس فیش‌‌های مربوطه را واریز می‌کند و رسید پرداخت را به اداره ثبت شرکت‌‌ها تحویل می‌دهد؛ سپس اداره ثبت شرکت‌‌ها بنا به موردی که درخواست المثنی شده است استعلام می‌نماید و بعد از آن برای صدور مدارک المثنی شرکت اقدام می‌‌کند.

فهرست
تماس با کارشناسان