تنها افرادی که دارای حق امضا هستند می‌توانند برگه‌های سهام را امضا کنند.

فهرست
تماس با کارشناسان