پلمپ دفاتر وابسته به سال مالی شرکت است. اگر در طی سال مالی شرکت اقدام به پلمپ دفاتر خود نکنید، باید باید اظهار نامه تنظیم کنید و شخصا آن را تحویل ممیز مالیاتی مربوطه دهید.

فهرست
تماس با کارشناسان