بله، حتی اگر هیچ فعالیتی ندارید نیز باید دفاتر پلمپ را اخذ کرده و خالی به اداره مالیات تحویل دهید.

فهرست
تماس با کارشناسان