در صورت رد درخواست پلمپ دفاتر، باید دوباره درخواست دهید.

فهرست
تماس با کارشناسان