در صورت رد درخواست پلمپ دفاتر، باید دوباره درخواست دهید.

فهرست