بله، باید از اداره ثبت شرکت‌ها درخواست المثنی کنید.

فهرست
تماس با کارشناسان