خیر، برای دریافت پلمپ دفاتر نیازی به کد اقتصادی نیست.

فهرست
تماس با کارشناسان