انصراف از درخواست در سامانه، زمانی امکان پذیر است که وضعیت پذیرش به صورت «پذیرش موقت» درآمده باشد. در غیر این صورت، انصراف از درخواست در بقیه حالت‌ها امکان پذیر نیست.

فهرست
تماس با کارشناسان