بله، هزینه پست و پیک از فاکتور کسر می‌گردد.

فهرست
تماس با کارشناسان