ضوابط قانونی ثبت شرکت تعاونی مسکن

ضوابط قانونی ثبت شرکت تعاونی مسکن

شرکت تعاونی ، شرکتی است که برای مدت نامحدود به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکا و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان تشکیل می شود. در این خصوص باید توجه داشت که : – شخصیت حقوقی شرکت تعاونی با ثبت آن شکل می گیرد . – در شرکت تعاونی، هدف شرکای شرکت از تاسیس آن، […]

ادامه مطلب
دوازده گام اساسی در تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام

دوازده گام اساسی در تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام ، شرکتی است که قسمتی از سرمایه اولیه آن توسط موسسین تامین می شود و قسمت دیگری باید به عرضه عمومی گذاشته شود تا توسط اشخاصی که مایل باشند، تامین شود؛ به عبارت دیگر : – موسسین، قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام تامین می کنند و سایر اشخاصی […]

ادامه مطلب
6 ضرورت در تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص

6 ضرورت در تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص

نوع دیگری از انواع شرکت های تجاری که در قانون تجارت ایران به رسمیت شناخته شده است شرکت سهامی خاص می باشد. مطابق آمار موجود در اداره ثبت شرکت ها، شرکت های سهامی خاص از جمله رایج ترین انواع شرکت در ایران هستند. این شرکت، از انواع شرکت های سرمایه است و مزیت این گونه […]

ادامه مطلب