دسترسی سریع مطالب صفحه

کد فراگیر اتباع یک شماره 12 رقمی است که به عنوان کد ملی اتباع ساکن در کشور ایران شناخته می شود. کد فراگیر یا شماره اختصاصی اتباع برای فعالیت های بانکی، اداری و ثبت نام ها مورد استفاده قرار می گیرد. دریافت کد فراگیر اتباع خارجی توسط دفاتر کفالت و موسسه های حقوقی انجام می شود. کد فراگیر چیست؟ در پاسخ به سئوال کد فراگیر چیست  باید گفت، این کد در زمانی که اتباع خارجی سایر کشورها به ایران مهاجرت می کنند مورد استفاده قرار می گیرد. در ایران هر شهروندی که ملیت ایرانی داشته باشد یک کارت ملی با…
ورود به صفحه

کد فراگیر

کد فراگیر اتباع یک شماره 12 رقمی است که به عنوان کد ملی اتباع ساکن در کشور ایران شناخته می شود. کد فراگیر یا شماره اختصاصی اتباع برای فعالیت های بانکی، اداری و ثبت نام ها مورد استفاده قرار می گیرد. دریافت کد فراگیر اتباع خارجی توسط دفاتر کفالت و موسسه های حقوقی انجام می شود. کد فراگیر چیست؟ در پاسخ به سئوال کد فراگیر چیست  باید گفت، این کد در زمانی که اتباع خارجی سایر کشورها به ایران مهاجرت می کنند مورد استفاده قرار می گیرد. در ایران هر شهروندی که ملیت ایرانی داشته باشد یک کارت ملی با…
ورود به صفحه
فهرست
تماس با کارشناسان