دوازده گام اساسی در تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام

دوازده گام اساسی در تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام ، شرکتی است که قسمتی از سرمایه اولیه آن توسط موسسین تامین می شود و قسمت دیگری باید به عرضه عمومی گذاشته شود تا توسط اشخاصی که مایل باشند، تامین شود؛ به عبارت دیگر :
– موسسین، قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام تامین می کنند و سایر اشخاصی که آن ها را پذیره نویس می نامیم، قسمتی از سهام شرکت را قبل از تاسیس، خریداری ( پذیره نویسی ) می کنند.
– تامین بخشی از سرمایه شرکت سهامی عام از سوی عموم پذیره نویسی گویند. پذیره نویسی یک عمل تجاری نیست.

تعداد شرکا در شرکت سهامی عام بسیار زیادتر از سایر انواع شرکت های تجاری است. شرکت های سهامی عام معمولاَ برای فعالیت های بزرگ اقتصادی و احداث صنایع سنگین مثل ذوب آهن، خودروسازی و انجام امور مهم از قبیل تاسیس بانک ها، شرکت های بیمه ، استخراج معادن بزرگ و تجارت با کشورهای خارجی و غیره که با سرمایه های فردی کوچک امکان پذیر نمی باشد تشکیل می شوند. اکثر شرکت های بزرگ دولتی نیز در ایران در قالب شرکت های سهامی عام فعالیت می کنند.
در این مقاله به نحوه تاسیس و ثبت این شرکت می پردازیم.

روند تشکیل شرکت سهامی عام
1- چند نفر به عنوان موسسین شرکت، ابتدا قسمتی از سرمایه شرکت را در حساب بانکی به نام ” شرکت در شرف تاسیس ” می سپارند. در این خصوص باید توجه داشت که :
– موسسین می توانند شخصی حقیقی یا حقوقی باشند.
– در شرکت های سهامی عام تعداد شرکا نباید از پنج نفر کمتر باشد.
– موسسین سپس مدارکی که باید به امضای همه آن ها رسیده باشد، به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم می کنند : ( م 6 ل. ا. ق. ت )
2- دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی که بایستی به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد. دو نسخه طرح اساسنامه که تکمیل شده باشد.دو نسخه اظهارنامه که تکمیل شده باشد.
3- شرکت سهامی عام باید تا 6 ماه پس از تاریخ تسلیم این اظهارنامه به ثبت برسد. در غیر این صورت، به درخواست هر یک از موسسین یا پذیره نویسان، مرجع ثبت شرکت ها گواهی نامه ای مبنی بر عدم ثبت صادر و به بانکی که تعهد سهام در آن به عمل آمده، ارسال می کند تا موسسین و پذیره نویسان با رجوع به بانک ، تعهدنامه و وجوه خود را مسترد کنند. در این صورت هزینه های صورت گرفته برای تاسیس شرکت، بر عهده موسسین خواهد بود.
4- مرجع ثبت شرکت ها پس از تطبیق مندرجات مدارک فوق با قانون، اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر می کند. در این خصوص باید توجه داشت که :
– اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی توسط مرجع مربوطه، پس از موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار صادر می شود.
– پس از صدور این اجازه، طرح اعلامیه پذیره نویسی که تا پیش از این ، یک پیش نویس بود، قطعیت می یابد و از این پس اعلامیه پذیره نویسی نامیده می شود.
5- این اعلامیه توسط موسسین در جراید چاپ می شود و در بانکی که پذیره نویسی در آن جا صورت می گیرد نیز نصب می شود. در این خصوص باید توجه داشت که :
– در اعلامیه پذیره نویسی، موسسین مهلتی را برای رجوع اشخاص به بانک و انجام پذیره نویسی تعیین می کنند. ( م 12 ل. ا. ق. ت ) عرضه عمومی اوراق بهادار باید ظرف مدتی انجام پذیرد که سازمان بورس تعیین می کند. این مدت حداکثر سی روز است. ( م 23 ق. ب. ا. ب )
– سازمان بورس می تواند مدت پذیره نویسی را با تقاضای موسسین و احراز ادله موجه، حداکثر به مدت سی روز دیگر تمدید کند. ( م 23 ق. ب. ا. ب )
– در اعلامیه پذیره نویسی درج می شود که هر شخص پذیره نویس باید حداقل چه تعداد سهام را پذیره نویسی کند. ممکن است هیچ حداقلی در این خصوص در نظر گرفته نشود. ( بند 11 م 9 ل. ا. ق. ت )
– در اعلامیه پذیره نویسی درج می شود که هر شخص پذیره نویس باید حداقل چه میزانی از مبلغ سهامی که آن را تعهد کرده است، نقداَ بپردازد. ( بند 11 م 9 ل. ا. ق. ت ) این میزان می تواند به اندازه کل مبلغ سهام تعهد شده باشد.
6- ظرف این مهلت اشخاص برای پذیره نویسی به بانک مراجعه می کنند. در این خصوص باید توجه داشت که :
– اشخاص برای پذیره نویسی ، ورقه ای به نام ورقه تعهد سهم را امضا می کنند و مبلغی را که باید نقداَ بپردازند، تادیه می کنند. ( م 12 ل. ا. ق. ت ) به این عمل آنان ، پذیره نویسی گفته می شود.
– ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم می شود که نسخه اول آن در نزد بانک باقی می ماند و نسخه دوم، با مهر و امضای بانک ، به عنوان رسید دریافت وجه ، به پذیره نویس تسلیم می شود. ( م 14 ل. ا. ق. ت )
– ورقه تعهد سهم که پذیره نویسان در حین پذیره نویسی از بانک دریافت می کنند، باید حاوی موارد مذکور در ماده 13 ل. ا. ق. ت باشد. به موجب این ماده ، ورقه تعهد سهم باید مشتمل بر نکات ذیل باشد :
* نام و موضوع و مرکز اصلی و مدت شرکت
* سرمایه شرکت
* شماره و تاریخ اجازه انتشار راعلامیه پذیره نویسی و مرجع صدور آن
* تعداد سهامی که مورد تعهد واقع می شود و مبلغ اسمی آن و همچنین مبلغی که از آن بابت نقداَ در موقع پذیره نویسی باید پرداخت شود.
* نام بانک و شماره حسابی که مبلغ لازم توسط پذیره نویسان باید به آن حساب پرداخت شود.
* هویت و نشانی کامل پذیره نویس

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.